ក្រុម​របស់​យើង

ការគ្រប់គ្រង

General Manager

ប្រធាន​ចាត់ការ​ទូទៅ

HR

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្លូវការ

Production Manager

អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម

Products Manager

អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល

Purchase Manager

អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញ

Sales Manager

អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់