ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ពិព័រណ៍ Canton អនឡាញ - ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញចិនលើកទី 127

    ពិព័រណ៍ Canton អនឡាញ - ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញចិនលើកទី 127 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃ PRC បានសម្រេចថា ពិព័រណ៍ Canton លើកទី 127 នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020។ ក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ Canton Fair មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់ប្រទេសចិន ធានាថា ទំនិញផ្សេងៗ ការត្រៀមរៀបចំកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អនៅក្នុង...
    អាន​បន្ថែម